Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

– Administratorem danych osobowych jest: Imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Nr tel, Email

– Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów: prezentacji nieruchomości i usług, rezerwacji nieruchomości, sprzedaży i zakupu nieruchomości, procedury kredytowej i wszelkich związanych z zakresem działalności firmy;

– Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i korespondencyjny, pozostałe dane dedykowane do procesu obrotu nieruchomościami i sprzedaży usług;

– Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak banki, instytucje samorządowe i państwowe, firmy doradztwa finansowego i obrotu nieruchomościami oraz innym zaangażowanym w proces obrotu nieruchomościami i sprzedaży usług, dostępne będą dla administratora przetwarzającego dane osobowe : dostawcy usług IT – Design-24.pl Tomasz Karulski;

– Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;